Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Lotusstudiekring  Oploo.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tot het leveren van diensten en verrichten van werkzaamheden tussen Lotusstudiekring  Oploo, nader te noemen Lotusstudiekring  Oploo, en haar wederpartijen. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2. Aanvragen voor de inzet van LOTUS  slachtoffer(s)

 • Aanvragen voor het leveren van Lotus slachtoffer(s) dienen schriftelijk te gebeuren via de link “aanvragen “op uw persoonlijke site van Lotusstudiekring
 • Uw aanvraag dient minimaal 20 werkdagen voor aanvang, te zijn aangevraagd via het bovengenoemde linkje “ aanvragen”.
 • De aanvraag zal bevestigd en behandeld worden door de coördinator van Lotusstudiekring
 • De coördinator behoud het recht om de aanvraag te aanvaarden of af te wijzen, of de aanvraag wel/ niet gehonoreerd kan worden zal uiterlijk 48 uur voor de speeldatum aan u worden medegedeeld.
 • Een Lotus slachtoffer, aangesloten bij Lotusstudiekring Oploo mag niet zonder toestemming van de coördinator Lotusstudiekring  Oploo spelen. Indien dit wel plaats vindt kan dit gevolgen hebben voor het betrokken Lotus slachtoffer.
 • Op de Grimeer-/optreden locatie is minimaal aanwezig:
 1. Een wasgelegenheid, met bij voorkeur warm water.
 2. Afhankelijk van de aard van de spelopdracht en/of weersomstandigheden, kan het noodzakelijk zijn dat er ook een douchegelegenheid aanwezig en bruikbaar is.

7)  Opdrachtgever zorgt redelijkerwijs voor gelegenheid tot voldoende eet- en rustpauzes,  daarbij gebruikmakend van bestaande faciliteiten binnen grimeer- en/of speellocatie.

Artikel 3. Annuleren.

Annulering van de aanvraag kan tot 48 uur voor de speeldatum c.q. tijdstip optreden kosteloos geschieden, Tussen 48 en 24 uur betaalt u 50% kosten, binnen 24 uur voor het feitelijke optreden is 100 % kosten.

Artikel 4. Overmacht.

 • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de afspraken verhinderen en die bij aangaan van de afspraken niet hadden kunnen worden voorzien.

Hieronder zullen mede zijn inbegrepen: een algemeen gebrek aan het tot stand brengen van de aanvraag, ziekte, niet voorzienbare problemen of stagnatie in het verkeer of andere zaken waarvan Lotusstudiekring Oploo afhankelijk is.

 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de afspraken te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien Lotusstudiekring Oploo bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar afspraken heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar afspraken kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is aanvragende partij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke afspraak.

Artikel 6. Onkostenvergoedingen

De onkostenvergoedingen zijn overeenkomstig de afspraken hierover vastgelegd door het bestuur naar aanleiding van de voornemens vergadering 11 oktober VLN.

Onkostenvergoedingen voor het optreden bij een plaatselijke afdeling van de EHBO, het Rode Kruis.

EHBO verenigingen € 22,50 euro per persoon per uur, met een minimum van 2 uur.

EHBO verenigingen georganiseerde EHBO examens € 22,50 euro per persoon per uur, met een minimum van 2 uur.

Het vooraf grimeren en het achteraf af grimeren van de Lotus slachtoffer(s) hoort niet bij de declarabele uren.

Vervoerskosten van huis naar de plaats van optreden en retour.

 1. als van het openbaar vervoer gebruikt wordt gemaakt de gemaakte kosten.
 2. als gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer kilometervergoeding van € 0,25 euro per kilometer.
 3. eventuele parkeerkosten.

Onkostenvergoedingen voor het optreden bij bedrijven, overheidsdiensten scholen en andere instellingen.

Onkostenvergoeding een bedrag van € 27,50 per persoon per uur, met een minimum van 2 uur.

Het vooraf grimeren en het achteraf af grimeren van de Lotus slachtoffer(s) hoort niet bij de declarabele uren.

Vervoerskosten van huis naar de plaats van optreden en retour.

 1. als van het openbaar vervoer gebruikt wordt gemaakt de gemaakte kosten.
 2. als gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer kilometervergoeding van € 0,25 euro per kilometer.
 3. eventuele parkeerkosten.

Artikel 7. Betalingen.

 • Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 kalender dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de 14 kalender dagen na de factuurdatum is de wederpartij automatisch in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1.5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij is betaling onmiddellijk opeisbaar.
 • Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 • Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Lotusstudiekring Oploo, indien zij goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij niet, althans niet tijdig, in staat zal zijn haar betalingsverplichtingen jegens Lotusstudiekring  Oploo na te komen, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij daartoe desgevraagd voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door Lotusstudiekring  Oploo te stellen redelijke termijn. Indien de wederpartij met zodanige zekerheidstelling in gebreke blijft heeft Lotusstudiekring  Oploo het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Incassokosten.

 • Buiten de hoofdsom en de rente komen eveneens alle door Lotusstudiekring Oploo te maken buitenrechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij; deze buitenrechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom en rente met een minimum van € 125,00 euro.
 • Indien Lotusstudiekring Oploo aantoonbare hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Op elke overeenkomst tussen Lotusstudiekring  Oploo en wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Aldus opgemaakt, Gemert 28-11-2022.